كانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامين اجتماعي شهرستان شمیرانات » دسته‌بندی نشده
 
 
 


كانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامين اجتماعي شهرستان شميرانات

اطلاعیه

اطلاعیه

بازنشستگان عزیز و محترم

با توجه به برنامه توسعه ششم دولت سازمان تامین اجتماعی مکلف

اسـت هـمـسان سـازی حـقـوق بـازنشستـگان و مـستـمـری بـگیـران

تامین اجتماعی را در سال ۹۷ اجرا و عملیاتی کند . بـه جهت کوتاهی

و کـم کـاری مـسئـولیـن تـامیـن اجتمـاعـی و وزارت تعـاون کـار و رفـاه

اجتمـاعی در ایـن زمینـه و پـافشـاری و پیـگیری های مکرر کانون های

بازنشستگان برای اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان از کلیه

بـازنشستـگـان و مـستمـری بگیـران کـه در زمینـه حقـوق و دستـمـزد

صاحب نظر هستند چنانچه نظری در مورد نحوه اجرا و عملیاتی کردن

همـسان سـازی و چگـونـگی آن و بـر اساس چه معیـاری عمـل گردد

را هـر چـه سـریـعـتـر نـظـرات خــود را بـه کـانـون بـازنـشـسـتـگـان و

مستـمری بگیران تـامیـن اجتـمـاعـی شهـرستـان شمیـرانـات اعـلـام

فـرمـائیـد .

پیشاپیش از همکاری همه بازنشستگان شمیرانات سپاسگزارم .

 

 

  با تقدیم احترامات

   عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان و مستمری بگیران
استان تهران و رئیس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران
تأمین اجتماعی شهرستان شمیرانات

   پرویز احمدی پنجکی

 [ ادامه مطلب ] | [ موضوع ] : دسته‌بندی نشده
ن : مدیر سیستم احمدی پنجکی
ت : چهارشنبه, ۲۵ مهر ۱۳۹۷
خبر

بازدید رئیس کانون بازنشستگان

تامین اجتماعی شمیرانات

از  بیمه تکمیلی آتیه سازان حافظ

نمایندگی هـ محبی ( شعبه تجریش )[ ادامه مطلب ] | [ موضوع ] : دسته‌بندی نشده
ن : مدیر سیستم احمدی پنجکی
ت : یکشنبه, ۲۲ مهر ۱۳۹۷
ن : مدیر سیستم احمدی پنجکی
ت : یکشنبه, ۱۵ مهر ۱۳۹۷
اطلاعیه
ن : مدیر سیستم احمدی پنجکی
ت : شنبه, ۱۴ مهر ۱۳۹۷
اطلاعیه

توجه 

جا به جایی آدرس نمایندگی

بیمه آتیه سازان حافظ

از مورخ ۹۷/۰۷/۰۷[ ادامه مطلب ] | [ موضوع ] : دسته‌بندی نشده
ن : مدیر سیستم احمدی پنجکی
ت : دوشنبه, ۲ مهر ۱۳۹۷
خبر

گـردهمـایـی مسئـولیـن و مدیـران بیمـه تکمیـلی آتـیـه سـازان حافـظ

با روساء و هیئت مدیره های کانون های بازنشستگـان استـان تهـران

و شـهـرسـتـان هـای تـهـران روز یکـشنبـه  ۱۸ شـهـریــور مـاه ۹۷ در

هـتـل پـارسیـان آزادی بـرگـزار گـردیـد .

احمـدی پنـجکی رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شمیرانات

و  عـضـو هـیـئـت مـدیــره کـانون بازنشستگان  اسـتـان تـهـران در ایـن

گـردهــمــایــی دیـرکـرد پــرداخــت هـزیـنـه هـا و مـشـکلات پـیـرامـون

بـیـمـه تـکـمیلی بـازنـشسـتـگـان را مطـرح و خـواستار رفع آن گردید  .[ ادامه مطلب ] | [ موضوع ] : دسته‌بندی نشده
ن : مدیر سیستم احمدی پنجکی
ت : یکشنبه, ۱۸ شهریور ۱۳۹۷
مراسم تکریم بازنشستگان در پارک لاله روز پنج شنبه ۱۵ شهریور ۹۷

مـراسـم روز تکـریم بازنشستگان در پـارک لاله صبح روز پنـج شنبه ۱۵

شهـریـور مـاه  ۹۷ بـا حضـور مـدیـر عامـل سـازمـان و بـازنـشستـگـان

تـامـیـن اجتمـاعـی بـرگـزار گـردیـد . احـمـدی پـنـجکـی رئیـس کـانـون

بـازنشستـگـان شمـیـرانـات هـمـراه بـا عـده زیـادی از اعضای کـانـون

شـمـیــرانـات در ایـن مـراسـم شـرکـت نـمـودنـد و خـواستـه کـانــون

بازنشستگان شمیرانات را که اجرای همسان سازی می باشد را در

این مراسـم منعکس نمودند . همچنین در پایان مراسـم مـدیـر عـامـل

سازمان جهت اجرای همسان سازی تا پایان سال ۹۷ قول مساعد به

بازنشستگان اعلام نمودند .  [ ادامه مطلب ] | [ موضوع ] : دسته‌بندی نشده
ن : مدیر سیستم احمدی پنجکی
ت : یکشنبه, ۱۸ شهریور ۱۳۹۷
بیانیه

بیانیه مصوبه در همایش مورخ ۹۷/۰۴/۱۷ قرائت گردید
و با تایید تمامی اعضای شرکت کننده به تصویب رسید .

 

تایید بیانیه فوق توسط شرکت کنندگان در همایش[ ادامه مطلب ] | [ موضوع ] : دسته‌بندی نشده
ن : مدیر سیستم احمدی پنجکی
ت : سه شنبه, ۱۹ تیر ۱۳۹۷
اطلاعیه

قابل توجه اعضای محترم کانون

در صورت اتمام تاریخ اعتبار کارت عضویت به کانون مراجعه نمایید .

آدرس جدید کانون : میـدان قـدس ابتـدای خیـابـان شهـرداری بـالای

عینک سازی آرش پلاک ۳۵[ ادامه مطلب ] | [ موضوع ] : دسته‌بندی نشده
ن : مدیر سیستم احمدی پنجکی
ت : شنبه, ۱۶ تیر ۱۳۹۷
سفر اعضای کانون شمیرانات به شمشک مورخ ۹۷/۰۴/۰۶ برگزار گردید


[ ادامه مطلب ] | [ موضوع ] : دسته‌بندی نشده
ن : مدیر سیستم احمدی پنجکی
ت : یکشنبه, ۱۰ تیر ۱۳۹۷