كانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامين اجتماعي شهرستان شمیرانات » خبر
 
 
 


كانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامين اجتماعي شهرستان شميرانات

خبر

احمدی پنجکی عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان

و رئیس کمیته همسان سازی حقوق استان تهران در

همایـش بازنشستگان و مستمری بگیـران شهر تهران

کـه در مجتمع نگیـن در تـاریـخ  ۹۶/۱۲/۲۳ بـرگزار شد

خواستـار اجرای همسان سازی حقـوق بازنشستگان

در سال ۹۷ گردید.

 

پنجکی در مورد افزایش حقوق ومستمری بازنشستگان گفت افزایش حـقـوق و مستمـری بـایـد بـر اسـاس واقعیـت هـای مـوجـود در سبـد معـیشت و تـورم عقـب افتـاده در سالیان گذشته افـزایش پیـدا کنـد و تمامی نماینـدگان بازنشستگان در استـان تهران و کشور باید در دفاع از حقوق به حق بازنشستگان و مستمری بگیران فعالیت جدی داشته بـاشنـد و بـا اتحـاد و یکپارچگـی و وحدت تمـامی تشکـل هـای صنفـی بازنشستگـان و حمـایت بـازنشستگان و مستمـری بگیران از کانونهای مربوطه باعث به نتیجه رسیدن پی گیری ها خواهند شد.

احمـدی پنجکی خاطر نشـان کرد همسان سازی حقوق بازنشستگان بـر اساس بـرنامـه ششم دولت در سـال ۹۷ باید اجرا گردد و همچنین هئیت مدیـره استـان تهـران در جلسه ای کـه در چنـد هفته گذشته با مدیـر عـامل تـامیـن اجتماعـی بـرگزار نمودند خواستار تشکیل کمیتـه تخصصی و فنـی بـا حضور نمایندگان بازنشستگان و مستمری بگیران کانـون عالـی و بـازنشستگان و نماینـده کمیته همسان سازی حقـوق استان تـهران که بـه ریـاست اینجانـب تشکیل شد مقرر گردید دو نفـر از کمیته یاد شد در کمیته تخصصی و فنی برای بررسی نحوه اجـرا و عملیاتی شدن همسان سازی حضور داشته باشند و مسئولین تامین اجتماعی قول مساعد دادند تا هرچه سریع تر این کمیته تخصصی بعد از تعطیـلات نـوروزی  مشخـص کـردن نـحـوه پـرداخـت و اجرایی شدن همسـان سـازی را بـررسی کارشناسانه نمایند و مدیران و مسئولین تامین اجتماعی نیز از حالا به فکر بودجه و نحوه پرداخت باشند، ما به هیچ عنوان بودجه نداریم را نخواهیم پذیرفت و اجرای همسان سازی حـقـوق بـازنشستگان در تـامیـن اجتماعـی خواستـه اصلـی تـمامـی بازنشستگان و مستمری بگیران می باشد و باید در سال ۹۷ اجرایی گردد.کم کاری و بی توجهـی در مـورد همسان سـازی در سـال ۹۷ را نخـواهیـم پـذیـرفت. همچنیـن از کانـون عالی بـازنشستگـان کشـور می خواهیم هرچه سریع تر پی گیر تشکیل جلسات کمیته همسان سازی در سازمان تامین اجتماعی باشند.[ موضوع ] : دسته‌بندی نشده
[ برچسب ها ] :
ن : مدیر سیستم احمدی پنجکی
ت : چهارشنبه, ۲۳ اسفند ۱۳۹۶
دیدگاه‌ها برای خبر بسته هستند
نظر شما در مورد اين پست چيست ؟

.