كانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامين اجتماعي شهرستان شمیرانات » اخبار
 
 
 


كانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامين اجتماعي شهرستان شميرانات

اخبار

کمیته دستمزد  و مستمری بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی استان تهران به ریاست پرویز احمدی پنجکی  دبیر کانون استان و رئیس کمیته دستمزد بازنشستگان و مستمری بگیران در مورخه ۹۹/۱۰/۲۲ در دفتر کانون استان تهران برگزار گردید.

احمدی پنجکی در این نشست که نمایندگان ۱۳ شهرستان استان تهران حضور داشتند گفت : بازنشستگان و مستمری بگیران و کارگران در وضعیت معیشتی بسیار اسف باری می باشند. شرایط نامطلوب رکود اقتصادی همراه با تداوم این رکود در سال ۹۹ به علت های مختلف از جمله تحریم ها و بیماری کرونا و … قدرت خرید قشر متوسط جامعه را با مشکلات فراوان روبرو نموده است. فاصله بین رقم واقعی تورم و دستمزد ها با رقم واقعی خط فقر و سبد معیشتی بسیار زیاد میباشد و این فاصله زیاد، گذران زندگی بازنشستگان و مستمری بگیران را که از اقشار بسیار آسیب پذیر جامعه می باشند دچار تزلزل نموده است. طی سالیان گذشته رقم افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران کشوری و لشکری به گونه ای افزایش یافته که تاحدودی تحمل این شرایط نامناسب معیشتی را برایشان سهل تر نموده است. اما به علت عدم اجرای صحیح همسان سازی حقوق های بازنشستگان تأمین اجتماعی طی سالیان گذشته همچنان وضعیت  بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی با بازنشستگان کشوری و لشکری که در یک شرایط و یک کشور زندگی می کنند بسیار فاصله دار شده است و این فاصله خود به گونه ای فاصله طبقاتی تفسیر می گردد که مسبب آن مسئولین کشور و سازمان تأمین اجتماعی می باشند. عدم اجرای ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی که تأکید برای افزایش مستمری بر مبنای تورم واقعی و افزایش هزینه های زندگی دارد خود باعث این چالش بزرگ وضعیت نامناسب معیشتی قشر بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی گردیده است.

طی سالیان گذشته همسان سازی بازنشستگان کشوری و لشکری بالای ۱۰۰ درصد بوده و برای بازنشستگان تأمین اجتماعی افزایشی حدوداً بالای ۴۰ درصد بوده است . متأسفانه سازمان تأمین اجتماعی که یک سازمان کارگری بوده به علت برخی سوء مدیریت ها و دخالت دولت و تصمیم گیری های غلط به یک سازمان دولتی تحت نظر دولت تبدیل شده است و شرکاء اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی هیچ نقشی در تصمیم گیری های آن ندارند . نمایندگان تشکلات کارگری طی سالیان گذشته خواستار تغییر ساختار تأمین اجتماعی و ایجاد شورای عالی تأمین اجتماعی و هیئت نظارت بر عملکرد سازمان تأمین اجتماعی با حضور شرکای اجتماعی بوده اند و این طرح پیشنهاد به مجلس شورای اسلامی گردیده اما متأسفانه تاکنون هیچگونه اقدام و تصمیمی جهت تصویب این طرح پیشنهادی صورت نگرفته است. متأسفانه نمایندگان مردم که با آرای مردم وارد مجلس شورای اسلامی گردیده اند هیچ تلاشی در جهت رفع مشکلات و معضلات قشر بازنشستگان نکردند و سازمان تأمین اجتماعی همچنان در سلطه دولت می باشد.

احمدی پنجکی رئیس کمیته دستمزد می گوید تمام مشکلات معیشتی شاغلین و بازنشستگان و مستمری بگیران باید با اتحاد به گوش دولت مردان و نمایندگان مجلس و مسئولین و مدیران سازمان تأمین اجتماعی برسد و با  اقدامات و تصمیمات جمعی اشان بتوانند گره گشای مشکلات این قشر باشند. وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خود مطلع هستند که در این مرحله زمانی وضعیت معیشتی اقشار بازنشستگان و مستمری بگیران بسیار اسف بار تر از گذشته می باشد و امسال چنانچه افزایش دستمزد و مستمری بازنشستگان بر اساس واقعیت و تورم واقعی مصوب نشود چالش به وجود آمده برای این قشر در شرایط کنونی می تواند بسیار اثرات و تبعات مخربی همانگونه که بر زندگی اقشار بازنشستگان داشته است در جامعه نیز اثرگذار باشد.

مدیران سازمان تأمین اجتماعی بجای بسیاری از بذل و بخشش ها اندکی هم به سفره تهی بازنشستگان و مستمری بگیران به دیده کمک نگاه کنند تا با تصمیمات دلسوزانه بتوانند این سفره های تهی را اندکی رنگین نمایند . تجمع ها و اعتراض های اخیر بازنشستگان نشانه عدم توجه و نگرش دلسوزانه مسئولین به وضعیت معیشتی این قشر آسیب پذیر و تبعات آن بر جامعه می باشد.

احمدی پنجکی گفت : کارگران و  بازنشستگان دیگر تحمل این فاصله شدید رقم تورم و دستمزد با رقم واقعی سبد معیشت را ندارد و به قولی پیمانه چو پر شود لبریز شود !  مسئولین سازمان تأمین اجتماعی خصوصاًٌ وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان مجلس و نمایندگان تشکل های بازنشستگان باید توجه داشته باشند که چنانچه افزایش مستمری بازنشستگان در سال جدید بر اساس تورم واقعی و لحاظ نمودن تورم عقب مانده سالیان قبل و نیز افزایش مزایای جانبی مثل کارگران شاغل نباشد نارضایتی بازنشستگان بسیار زیادتر خواهد شد و این خارج از ظرفیت تحمل آنان می باشد.

کانون بازنشستگان و مستمری بگیران استان تهران به صراحت اعلام می نماید چنانچه رضایت مزدی  حاصل نگردد اولین پرچم داران اعتراض مزدی خواهند بود.

احمدی پنجکی گفت در این نشست موارد فوق مطرح و برای وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی و مدیرعامل و هیئت مدیره و هیئت امناء سازمان تأمین اجتماعی و کانونعالی بازنشستگان کشور ارسال و خواستار توجه ویژه و رسیدگی فوری آن هستیم.

نامه کانون بازنشتگان تامین اجتماعی استان تهران به وزیر محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی

وزیر محترم سازمان تعاون کار و رفاه اجتماعی

برادر ارجمند  جناب آقای دکتر شریعتمداری

سلام علیکم

احتراماً ضمن آرزوی توفیق صحت و سلامتی برای حضرتعالی به استحضار میرساند مصوبات کمیته دستمزد و مستمری های کانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی استان تهران جهت دستور و ابلاغ به سازمان تامین اجتماعی و نهاد های مربوطه جهت تحقق مصوبات و خواسته های بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی با توجه به اهمیت موضوع و خواسته ها و نزدیکی پایان سال ۹۹ جهت رسیدگی به افزایش دستمزد توسط شورای عالی کار و پس از آن برای بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی مستحضر هستید که بازنشستگان و مستمری بگیران از جهت معیشت و افزایش سرسام آور تورم و افزایش رقم سبد معیشت در سال ۹۹ حدوداً به هشت میلیون تومان بازنشستگان و مستمری بگیران را همچنان در تنگای معیشت قرار داده این روا نیست که ما وزیر دلسوزی چون شما داشته باشیم و قانون عمل نگردد عدم اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی نسبت به تورم و هزینه های زندگی در هیچ سالی توسط سازمان تامین اجتماعی عمل نشده است هر ساله نسبت به تورم واقعی فاصله وجود داشته حتی در سال گذشته تورم رسمی ۲/۴۱ درصد بوده و حداقل حقوق ۲۶% افزایش یافته و فاصله ۲/۱۵ درصد و افزایش زیر تورم و عدم پرداختی تورم در دوران جنگ تحمیلی شرایط بد اقتصادی و بیماری کرونا وضعیت معیشتی بانشستگان را سختتر نموده و افزایش چندین برابری قیمتها در سال ۹۹ چشمگیر بوده آیا هر ساله قربانی تورم باید کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی باشند؟ امسال اصلاً قابل توجیه و بهانه نخواهد بود اگر ماده ۹۶قانون تامین اجتماعی بطور کامل اجرا نشود سازمان تامین اجتماعی مکلف است میزان کلیه مستمری های بازنشستگی و از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر سالی یکبار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیئت مدیران به همان نسبت افزایش دهد جناب وزیر ما نسبت به تورم واقعی عقب ماندگی حدودا ً۷/۴۶ درصد هزینه های خانوار در ماه گذشته بیش از ۴۶ درصد نسبت به پارسال نیز افزایش هزینه داشته و تورم سال ۹۹ آنچه که بانک مرکزی اعلام می کند باید به مستمری بازنشستگان اضافه گردد. بنابرین کانون بازنشستگان و مستمری بگیران استان تهران و کمیته دستمزد این کانون خواستار جدی اجرای دقیق ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی هستیم و سایر مصوبات کمیته به شرح پیوست ارسال میگردد.

انشالله مورد رسیدگی ویژه قرار گیرد و امسال نباید توقع داشته باشید عدم اجرای قانون را نادیده بگیریم ما اجرای قانون را میخواهیم و افرادی که به قانون دهان کجی و بازنشستگان را به تمسخر بگیرند نخواهیم بخشید و عواقب کار به عهده کسانی خواهد بود که اجرای قانون نمیکنند بنابرین قانون شکنان را نباید ببخشیم امیدواریم با کمک و مساعدت شما پایان سال خوشی را بازنشستگان و مستمری بگیران تجربه کنند انشالله.

                               با تقدیم احترامات

         دبیر کانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی

                           استان تهران احمدی پنجکی

 در اولین جلسه کمیته دستمزد و مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی کانون استان تهران که با حضور نمایندگان سیزده شهرستان استان برگزار گردید که در این نشست موارد ذیل مطرح و توسط کمیته تصویب و در حال پیگیری است:

۱-اعتراض به عدم اجرای اصولی و صحیح ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و الزام بر افزایش حقوق و مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی بر اساس نرخ واقعی تورم سالیانه و افزایش هزینه زندگی و عقب ماندگی سالیان متمادی که با تورم حدود ۷/۴۶ درصد بر اساس نرخ تورم رسمی عقب ماندگی داریم باید در افزایش سال ۱۴۰۰ لحاظ گردد. ضمناً افزایش نرخ تورم پایان سال ۱۳۹۹ نیز باید به مستمری بازنشستگان اضافه گردد. هزینه های خانوار در ماه گذشته بیش از ۴۶ درصد نسبت به پارسال افزایش هزینه داشته است.

۲-اجرای متناسب سازی یا همسان سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی اصلاً مورد رضایت بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی نبوده و نیست و فرمولهای ارائه شده در این زمینه راضی کننده نبوده خواستار اجرای دقیق و اصولی همسان سازی بر اساس برنامه توسعه ششم دولت از بودجه و خزانه دولت مانند بازنشستگان کشوری و لشکری و تبعیض آشکار بین بازنشستگان تامین اجتماعی با دیگر بازنشستگان کشوری باید رفع گردد و این بی عدالتی از سوی دولت مورد قبول و پذیرش نیست و از وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی و مدیرعامل تامین اجتماعی و کانون عالی بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی خواستار پیگیری جدی برای رفع این مشکل هستیم.

۳-اعتراض شدید کمیته دستمزد و مستمری های کانون استان تهران در مورد عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی که هر ساله مانند بازنشتگان کشوری و لشکری پرداخت میگردد را اعلام و خواستار پرداخت عیدی پایان سال ۹۹ را مانند کارگران شاغل تابع قانون کار به بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی هستند و مخالفت مسئولین سازمان تامین اجتماعی مبنی براینکه چون از عیدی بیمه گرفته نشده است تفاوت دارد را نمی پذیریم این مشکل مسئولین سازمان تامین اجتماعی و اگر عیدی را مانند بازنشستگان کشوری و لشکری به بازنشستگان تامین اجتماعی پرداخت کنند پس اجرای همسان سازی را نیز مثل بازنشستگان کشور و لشکری برای بازنشستگان تامین اجتماعی نیز اعلام نماید. این ظلم و بی عدالتی اصلاً قابل قبول نیست و خواستار پرداخت عیدی برای پایان سال ۹۹ را مانند کارگران شاغل هستیم.

۴-با توجه به اینکه اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی پس از اعلام دستمزد کارگران شاغل در شورای عالی کار به تصویب میرسد موضوع ماده ۹۶ توسط هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی بررسی و پس از تصویب به هیئت امناء جهت تصویب نهایی و ارائه به هیئت وزیران میگردد. متاسفانه نه در هیئت مدیره نماینده ای از بازنشستگان هست نه در هیئت امناء به جهت دولتی بودن ساختار سازمان تامین اجتماعی نماینده ای نداریم خواستار حضور یک نفر نماینده از کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران بعنوان عضو اصلی هیئت امناء یا حق رای را از وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی را داریم و باید هر چه سریعتر ساختار تامین اجتماعی اصلاح گردد که طرح ساختار به کمیسیون های مجلس شورای اسلامی جهت تصویب ارسال گردید که بر اساس اصل سه جانبه گرائی و حضور شرکا واقعی بیمه شدگان و بازنشستگان صورت گیرد.

۵-اعتراض شدید کمیته دستمزد کانون بازنشستگان و مستمری بگیران استان تهران به بودجه سال ۱۴۰۰ دولت از رد دیون دولت به صندوق افزایش از ۹۰هزار میلیارد تومان به ۱۵۰هزار میلیاد تومان به سازمان تامین اجتماعی را داریم که سازمان بتواند در اجرای همسان سازی مستمری های بازنشستگان بر اساس برنامه توسعه ششم که اجرایی نگردید اصولی برای بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی برای ۱۴۰۰ اجرایی نماید و با توجه به بودجه دولت که نشان از افزایش تورم فقر و فشار به مستضعفین را دارد از نمایندگان مجلس خواستار توجه در بودجه ۱۴۰۰ دولت به فقرا و بازنشستگان را داریم.

۶-در این جلسه کمیته دستمزد کانون بازنشستگان و مستمری بگیران استان تهران بی عدالتی و ظلم به بازنشستگان و مستمری بگیران کارهای سخت زیان آور خواستار تمکین مسئولین تامین اجتماعی به قانون و احقاق حق و حقوق اینگونه بازنشستگان را سریعاً خواستار رسیدگی و اجرای قانون در مورد بازنشستگان سخت و زیان آور بوده و هر گونه سنگ اندازی و مقاومت در این زمینه را محکوم کرده و به جد پیگیر احقاق حق اینگونه بازنشستگان هستیم.

۷-در این نشست اعضای کمیته دستمزد و کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان تهران در اجرای ماده ۱۱۱ در خصوص افزایش سایر مزایا مانند حق مسکن و اولاد و کمک به تامین معیشت حق سنوات و بن را تاکید دارند.

کمیته دستمزد و مستمری های بازنشستگان استان تهران بر لحاظ کردن رقم سبد معیشت که توسط شورای عالی کار مشخص می گردد و تورم واقعی که توسط بانک مرکزی اعلام میگردد و تورم عقب مانده سالهای متمادی در دوران جنگ و تحریم وخط فقر و غیره و افزایش سرسام آور مایحتاج روزمره کالاهای ضروری در افزایش مستمری سال  ۱۴۰۰ را دارند.[ موضوع ] : دسته‌بندی نشده
[ برچسب ها ] :
ن : مدیر سیستم احمدی پنجکی
ت : سه شنبه, ۷ بهمن ۱۳۹۹
دیدگاه‌ها برای اخبار بسته هستند
نظر شما در مورد اين پست چيست ؟

.