تبریک و تهنیت جهت انتصاب

جناب آقای پرویز احمدی پنجکی ریاست محترم کانون بازنشستگان و مستمری بگیران شمیرانات و نائب رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان تهران

انتصاب حضرتعالی بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره کانونعالی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی سراسر کشور را تبریک می گوئیم ، انشاء الله منشاء خیر برای بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی باشید

هیئت مدیره کانون بازنشستگان و

مستمری بگیران شهرستان شمیرانات