كانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامين اجتماعي شهرستان شمیراناتاسفند ۱۳۹۶ - كانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامين اجتماعي شهرستان شمیرانات
 
 
 


كانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامين اجتماعي شهرستان شميرانات

خبر

احمدی پنجکی عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان

و رئیس کمیته همسان سازی حقوق استان تهران در

همایـش بازنشستگان و مستمری بگیـران شهر تهران

کـه در مجتمع نگیـن در تـاریـخ  ۹۶/۱۲/۲۳ بـرگزار شد

خواستـار اجرای همسان سازی حقـوق بازنشستگان

در سال ۹۷ گردید.

 

پنجکی در مورد افزایش حقوق ومستمری بازنشستگان گفت افزایش حـقـوق و مستمـری بـایـد بـر اسـاس واقعیـت هـای مـوجـود در سبـد معـیشت و تـورم عقـب افتـاده در سالیان گذشته افـزایش پیـدا کنـد و تمامی نماینـدگان بازنشستگان در استـان تهران و کشور باید در دفاع از حقوق به حق بازنشستگان و مستمری بگیران فعالیت جدی داشته بـاشنـد و بـا اتحـاد و یکپارچگـی و وحدت تمـامی تشکـل هـای صنفـی بازنشستگـان و حمـایت بـازنشستگان و مستمـری بگیران از کانونهای مربوطه باعث به نتیجه رسیدن پی گیری ها خواهند شد.

احمـدی پنجکی خاطر نشـان کرد همسان سازی حقوق بازنشستگان بـر اساس بـرنامـه ششم دولت در سـال ۹۷ باید اجرا گردد و همچنین هئیت مدیـره استـان تهـران در جلسه ای کـه در چنـد هفته گذشته با مدیـر عـامل تـامیـن اجتماعـی بـرگزار نمودند خواستار تشکیل کمیتـه تخصصی و فنـی بـا حضور نمایندگان بازنشستگان و مستمری بگیران کانـون عالـی و بـازنشستگان و نماینـده کمیته همسان سازی حقـوق استان تـهران که بـه ریـاست اینجانـب تشکیل شد مقرر گردید دو نفـر از کمیته یاد شد در کمیته تخصصی و فنی برای بررسی نحوه اجـرا و عملیاتی شدن همسان سازی حضور داشته باشند و مسئولین تامین اجتماعی قول مساعد دادند تا هرچه سریع تر این کمیته تخصصی بعد از تعطیـلات نـوروزی  مشخـص کـردن نـحـوه پـرداخـت و اجرایی شدن همسـان سـازی را بـررسی کارشناسانه نمایند و مدیران و مسئولین تامین اجتماعی نیز از حالا به فکر بودجه و نحوه پرداخت باشند، ما به هیچ عنوان بودجه نداریم را نخواهیم پذیرفت و اجرای همسان سازی حـقـوق بـازنشستگان در تـامیـن اجتماعـی خواستـه اصلـی تـمامـی بازنشستگان و مستمری بگیران می باشد و باید در سال ۹۷ اجرایی گردد.کم کاری و بی توجهـی در مـورد همسان سـازی در سـال ۹۷ را نخـواهیـم پـذیـرفت. همچنیـن از کانـون عالی بـازنشستگـان کشـور می خواهیم هرچه سریع تر پی گیر تشکیل جلسات کمیته همسان سازی در سازمان تامین اجتماعی باشند.[ ادامه مطلب ] | [ موضوع ] : دسته‌بندی نشده
ن : مدیر سیستم احمدی پنجکی
ت : چهارشنبه, ۲۳ اسفند ۱۳۹۶
خبر

درخواست و پیگیری افزایش حقوق و مستمری در سال ۹۷ از وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی

رئیس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران

تامین اجتماعی شهرستان شمیرانات[ ادامه مطلب ] | [ موضوع ] : دسته‌بندی نشده
ن : مدیر سیستم احمدی پنجکی
ت : شنبه, ۱۲ اسفند ۱۳۹۶
اطلاعیه

اطلاعیه

کانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی شـهرستـان شـمیرانـات اعتراض خـود را بـا موافقت مجلس شورای اسلامی با انتقال منابع درمان تامین اجتماعی به خزانه دولت را اعلام میدارد.

 

کانون بازنشستگان شمیرانات شدیدا از نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتقاد و از مصوبه اخیر ابراز تاسف کرد.نمایندگان مجلس در زمانی که به رای مردم و کارگران و بازنشستگان و خانواده های آنها  نیاز دارند شعار دفاع از حق و عدالت و حمایت از ضعفا را سر می دهند ولی در عمل عکس آن را برای کارگران و بازنشستگان و بیمه شدگان عمل کردند.مجلس شورای اسلامی با تصویب بند (ز)  تبصره هفتم لایحه بودجه ۹۷ از سوی دولت عملا حق کارگران و بازنشستگان را به دولت بخشیده و نشان دادند برای آنها فرقی نمی کند که چه بلایی بر سر کارگران و بازنشستگان و بیمه شدگان و خانواده های آنها خواهد آمد.مجلس شورا اسلامی با این مصوبه تامین اجتماعی را به نابودی سوق دادند.تصویب این بند تعارض آشکار باقانون الزام ارائه خدمات درمانی به بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی می باشد.جامعه کارگری قانون الزام را طی سالیان تلاش و پی گیری و به سختی بدست آورده و برای همین در برابر این مصوبه تشکل های کارگری سکوت نخواهند کرد.

نباید  انتظار داشته باشند کارگران و بازنشستگان ساکت باشند نه تنها ساکت نخواهیم ماند بلکه با تمام توان از حق کارگران و بازنشستگان دفاع خواهیم کرد و از تجمع تشکل ها در جلوی شورای نگهبان برای جلوگیری از تضیع حقوق کارگران و بازنشستگان حمایت نموده و از شورا ی محترم نگهبان که تنها امید کارگران و بازنشستگان هستند می خواهیم جلوی این مصوبه خلاف شرع و قانون اساسی را بگیرند.ما تا لغو کامل این مصوبه با تمامی تشکل های صنفی که از منافع کارگران و بازنشستگان حمایت می کنند همسو  خواهیم بود و برای گرفتن این حق ساکت نخواهیم نشست و این مصوبه مجلس شورای اسلامی در  اذهان کارگران و بازنشستگان خواهد ماند و آن را هیچگاه فراموش نخواهند کرد .امید اول به خداوند متعال و بعد امید به اعضای محترم شورای نگهبان برای  لغو این مصوبه غیر شرعی و خلاف قانون اساسی را داریم.روز چهار شنبه ۹۶/۱۲/۲ ساعت ٩ صبح  مقابل ساختمان شورای محترم نگهبان واقع در خیابان امام خمینی همراه با دیگر تشکل ها ی کارگری جهت اعتراض در جلوی شورای نگهبان تجمع اعتراض خواهیم داشت.

حضور پررنگ بازنشستگان در این تجمع اعتراض اثر گذار خواهد بود.

با  انسجام و همراهی و وحدت کانون ها را یاری نمایید.[ ادامه مطلب ] | [ موضوع ] : دسته‌بندی نشده
ن : مدیر سیستم احمدی پنجکی
ت : سه شنبه, ۱ اسفند ۱۳۹۶