كانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامين اجتماعي شهرستان شمیراناتشهریور ۱۳۹۷ - كانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامين اجتماعي شهرستان شمیرانات
 
 
 


كانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامين اجتماعي شهرستان شميرانات

خبر

گـردهمـایـی مسئـولیـن و مدیـران بیمـه تکمیـلی آتـیـه سـازان حافـظ

با روساء و هیئت مدیره های کانون های بازنشستگـان استـان تهـران

و شـهـرسـتـان هـای تـهـران روز یکـشنبـه  ۱۸ شـهـریــور مـاه ۹۷ در

هـتـل پـارسیـان آزادی بـرگـزار گـردیـد .

احمـدی پنـجکی رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شمیرانات

و  عـضـو هـیـئـت مـدیــره کـانون بازنشستگان  اسـتـان تـهـران در ایـن

گـردهــمــایــی دیـرکـرد پــرداخــت هـزیـنـه هـا و مـشـکلات پـیـرامـون

بـیـمـه تـکـمیلی بـازنـشسـتـگـان را مطـرح و خـواستار رفع آن گردید  .[ ادامه مطلب ] | [ موضوع ] : دسته‌بندی نشده
ن : مدیر سیستم احمدی پنجکی
ت : یکشنبه, ۱۸ شهریور ۱۳۹۷
مراسم تکریم بازنشستگان در پارک لاله روز پنج شنبه ۱۵ شهریور ۹۷

مـراسـم روز تکـریم بازنشستگان در پـارک لاله صبح روز پنـج شنبه ۱۵

شهـریـور مـاه  ۹۷ بـا حضـور مـدیـر عامـل سـازمـان و بـازنـشستـگـان

تـامـیـن اجتمـاعـی بـرگـزار گـردیـد . احـمـدی پـنـجکـی رئیـس کـانـون

بـازنشستـگـان شمـیـرانـات هـمـراه بـا عـده زیـادی از اعضای کـانـون

شـمـیــرانـات در ایـن مـراسـم شـرکـت نـمـودنـد و خـواستـه کـانــون

بازنشستگان شمیرانات را که اجرای همسان سازی می باشد را در

این مراسـم منعکس نمودند . همچنین در پایان مراسـم مـدیـر عـامـل

سازمان جهت اجرای همسان سازی تا پایان سال ۹۷ قول مساعد به

بازنشستگان اعلام نمودند .  [ ادامه مطلب ] | [ موضوع ] : دسته‌بندی نشده
ن : مدیر سیستم احمدی پنجکی
ت : یکشنبه, ۱۸ شهریور ۱۳۹۷