انصراف از بیمه تکمیلی

انصراف از بیمه تکمیلی

بازنشستگان محترمی که قصد انصراف از بیمه تکمیلی را دارند میتوانند انصراف بیمه تکمیلی خود را در سایت زیر اعلام نمایند

انصراف از بیمه تکمیلی : Kabta.ir

حتما از انجام انصراف خود رسید تهیه کرده ( پرینت کامل از انصراف ) و آن را تا زمان اطمینان از انصراف انجام شده نزد خود نگهدارید

شعبه انتخابی را حتما ( یک – شمیران ) انتخاب نمائید